​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

តែមប្រិ៍ប្រៃសណីយ៍


 មានតែក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍មួយប៉ុណ្ណោះ ដែលមានសិទ្ធិបោះពុម្ពតែមប្រិ៍ប្រៃសណីយ៍សំរាប់បិទលើ បញ្ញើប្រៃសណីយ៍គ្រប់ប្រភេទ។