​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail
គណនា​តម្លៃ​ផ្ញើ​ទៅ​ក្រៅ​ស្រុក​និង​ក្នុង​ស្រុក

គណនាតម្លៃសេវា បញ្ញើឆាប់រហ័ស


ឈ្មោះសេវាកម្ម តម្លៃ​ (រៀល)
បញ្ញើឆាប់រហ័ស