មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

 

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍កម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត


No. Name Cambodia Post Brands. Address
1 Sell Marketing Department Corner Street 13 & 102, SangKat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
2 Customer Services Department of International Settlement & Relation, Service Quality Management Corner Street 13 & 102, SangKat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
3 Mrs Keo Sophea Office of Postal Counter (Phnom Penh) Corner Street 13 & 102, Sang Kat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
4 Mrs Lay Socheata Toek La ark Brand (Phnom Penh) # 488 BC Eo, St. Moev Seng Toung, Sangkat Toek la ork I, Khan Toul kork, Phnom Penh
5 Mr Chhoun Phanna Dangkor Brand (Phnom Penh) Russian Bola vat ,Sangkat Ka Kap, Khan Por Sen Chey, Phnom Penh
6 Mr. Um Samart Boeng Salang Brand(Phnom Penh) # 217, St. Monica Ray, Sangkat Boeng Salang, Tuol Kork, Phnom Penh.
7 Mrs. Ouch Sothea Olampic Brand(Phnom Penh) # 115. 113, Street 199, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
8 Mr. Krous Sothy Chbar Am Pouv Brand(Phnom Penh) # 09 C, National Highway 1, Village Boeung Chhouk, Sangkat Niroth, Khan Chbar am pov,Phnom Penh.
9 Mr. Roth Somarch Olympic Brand(Phnom Penh) # 289, St. Ville (274), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
10 Mrs. Preap Vanmuny Airport Brand(Phnom Penh) Phnom Penh International Airport, Russian Federation, Kakap Sangkat, Khan Por Sen Chey, Phnom Penh
11 Mr. Kry Bunnen Chrang Chom Res Brand(Phnom Penh) # 528, Group 4, National Highway 5, Sangkat Chrang Chamres 1, Khan Russey Keo, Phnom Penh.
12 Mrs. Noun Sochet Kampong Thom Brand National Highway 6 ,Village 6, Sangkat Kampong Thom, Krung Stoeng Sen City, Kampong Thom Province.
13 Mr. Eat Kosal Phrasvihea Brand 2nd Street, village center, Sangkat Kampong Pranak, Kroung Preah Vihear, Preah Vihear Province.
14 Mr. Prum Phanna Siem Reap Brand St. Poukambor, Sangkat Svay Chhroum, Krong Siem Reap (17252), Siem Reap Province.
15 Mrs. Ly Sophy Kampong Cham Brand 14 villages, Khemarakphumin, Sangkat Kampong Cham, Krung Kampong Cham, Kampong Cham Province.
16 Ms. Khun Tola Svay Reang Brand Road 1, Mephleung Village, Sangkat Svay Rieng, Svay Rieng City, Svay Rieng Province.
17 Ms. Kim Sroun Pursat Brand Route 1 (Reuters river), 2 Village, Sangkat Phtas Prey, Krung Pursat , Pursat Province.
18 Mr. Sim Sophal Kampongchhang Brand 1, Sangkat Khsam, Krung Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
19 Mrs. Pov Sivuthaា Kandal Brand Street Corner 105 & 206, Takmao Village, Sangkat Takmao,Krung Takmao, Kandal
20 Mrs. Soa Savoern Preveng Brand Village 3, Sangkat Kampong Leav, Krung Prey Veng, Prey Vengn Province
21 Mr. Prak Savorn Banteaymeanchey Brand Village 3, Sangkat Preah Ponlea,Krung Serey Sophorn, Banteay Meanchey Province
22 លោកស្រី តោ សាហៀត Battambang Brand Route 1, Kamakor Village, Sangkat Svaypor, Krunng Battambang, Battambang Province
23 លោកស្រី ព្រុំ គឹមហឿន Krati Brand Route 12, Kratie Village, Sangkat Kratie, Krung Kratie, Kratie (opposite the roundabout Dragon Fountain)
24 Mr. Khev Sinat Ratanakiri Brand Road No. 78, Phum Apivath, Sangkat Labarnseik, Krung Banlung, Ratanakiri Province
25 Mr. An Vanny Stoeng Treng Brand Phum Prek, Street 63, Sangkat Stung Treng, Krung Stung Treng, Stung Treng Province
26 Mrs. Hun Sokkhem Kampot Brand Route 735 (along the creek), Phum May 1, Krung Kampot, Kampot Province
27 Mr. Nak Pout Kep Brand Corner road 22A & 2316, Phum Kep, Sangkat Kep, Krung Kep, Kep Province
28 Mr. Poun Hoy Sihanouk Brand 1-     Phsar Ler, Sangkat 2,Krung Preah Sihanouk, Phreah Sihanouk Province
2- Krung 27, Phum 3,Sangkat 3, KrungPreah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
29 Ms Sun Sara Koh Kong Brand Village 1, Sangkat Smach Meanchey, Krung Khemrakphumin, Koh Kong Province
30 Mr. Im Sokhom Pailin Brand Phum Wat, Sangkat Pailin, Krung Pailin, Pailin Province
31 លោក ខ្លូត តុន Odormeanchey Brand Chhouk Village, Sangkat Samrong, Krung Samrong, Oddarmeanchey Province
32 Mrs. Mout Navy Takeo Brand Phum Pi, Sangkat Rorkaknoung, Krung Dounkeo, Takeo Province
33 Mr. Chan Bunthan Modolkiri Brand Phum Daohkramoum, Sangkat Sokhadom, Krung Senmonorom, Mondulkiri Province
34 Mr. Men Mon Kampong Sper Brand Road 4, Phum Samnoeng, Sangkat Rokarthom, Krung Chbamorn, Kampong Speu Provice
35 Mrs. Hoern Leap Thbung Khum Brand Phum Soungkert, Sangkat Soung, Krung Suong. Thbungkhmum Province