តារាងប្រទេសសម្រាប់បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌតាមយន្តហោះ


Download (PDF, 155KB)

តារាងតម្លៃសម្រាប់បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌតាមយន្តហោះ


Download (PDF, 141KB)

.

.

តារាងប្រទេសសម្រាប់បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌតាមផ្ទៃរាប


Download (PDF, 155KB)

 

តារាងតម្លៃសម្រាប់បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌតាមផ្ទៃរាប


Download (PDF, 141KB)

.

.

.

.