ទំហំបញ្ញើប្រៃសណីយ៍


 

១- បញ្ញើច្រកចូលស្រោម      :

  • ទំហំអប្បរមា     ៩០ មម x ១៤០ មម
  • អតិបរមា           ១២០ មម x ២៣៥ មម

២- បញ្ញើផ្ញើជាកញ្ចប់    :

  • ទំហំអប្បរមា មុខនិមួយៗតូចបំផុត ១៤០ មម x ៩០ មម
  • ទំហំអតិបរមាស្មើនិងបណ្តោយទទឹង កំពស់ស្មើ ៩០០ មម