តែមប្រិ៍ប្រៃសណីយ៍


 

មានតែក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍មួយប៉ុណ្ណោះ ដែលមានសិទ្ធិបោះពុម្ពតែមប្រិ៍ប្រៃសណីយ៍សំរាប់បិទលើ បញ្ញើប្រៃសណីយ៍គ្រប់ប្រភេទ។