កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារឯកទេសវីង


នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារឯកទេសវីងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់វីងនៅតាមសាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត។

IMG_8472

IMG_8482

IMG_8501

IMG_8506

IMG_8537

IMG_8508

IMG_8460

IMG_8529

IMG_8556